MR & OR

MR (medezeggenschapsraad)
Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs hebben alle scholen in Nederland een medezeggenschapsraad (MR). De MR van een basisschool bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken en heeft hiervoor instemmingsrecht en/of adviesrecht. De MR vergaderingen worden gehouden op school en zijn openbaar. De MR heeft een reglement. Dit ligt op school ter inzage en staat op de website.

Binnen de MR van de Kameleon is helder afgesproken hoe de MR de eigen rol ziet:
De MR van bs. de Kameleon heeft betrokken leden die de school ondersteunen bij het bouwen aan en versterken van optimaal onderwijs voor ieder kind, vanuit de belangen van ouders en leerkrachten die zij weerspiegeld willen zien in de werkwijze van de school. Kort samengevat wil de MR aansluiten bij het motto van de school: ‘bs. de Kameleon, waar je leert voor het leven’.
 
Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de school. Iedere ouder die kinderen op school heeft kan zich verkiesbaar stellen voor de MR als er vacatures zijn. U kunt ons e-mailen op mr@bs-kameleon.nl of ons persoonlijk aanspreken.

Foto:
 Bart (voorzitter/ouder) - Jenny (ouder) - Johanneke (leerkracht) - Karin (secretaris/leerkracht)
OR (ouderraad)
De OR komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Hier worden de te organiseren activiteiten besproken en geëvalueerd. Elke ouder waarvan het kind is aangemeld bij basisschool de Kameleon kan zich kandidaat stellen voor de OR. Een lid van de OR heeft zitting voor de tijd van 3 jaar. Na afloop is hij/zij nog voor 1 periode herkiesbaar. Leden worden gekozen uit, en door ouders van de school. U kunt ons bereiken via e-mail: ouderraad@bs-kameleon.nl of u kunt ons persoonlijk aanspreken.

Samenstelling:
Rianne (voorzitter/ouder) - Tamara (penningmeester/ouder) - Sandra (secretaris/ouder) - Jiayi (ouder) - Sabine (ouder) - Wendy (ouder) - Kim (ouder) - Yuana (ouder) - Yvonne (ouder) - Karin (ouder) - Henriëtte (leerkracht)