STICHTING MEERDERWEERT

Bs. de Kameleon is onderdeel van stichting Meerderweert. Wij werken intensief samen en verzorgen voor zo'n 3000 kinderen onderwijs in de gemeentes Weert en Nederweert.

Zoals onze school een MR (medezeggenschapsraad) heeft bestaat er binnen de stichting Meerderweert een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Deze raad heeft dus eenzelfde functie maar dan voor alle scholen van Meerderweert. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van Meerderweert onder het kopje 'GMR'.

Hieronder leest u de samenvatting van het koersplan 2019-23 van Meerderweert.
Voor het volledige plan, alsook voor andere (beleids)documenten zoals de verlof- of klachtenregeling kijkt u op de website van Meerderweert onder het kopje 'ouders'.

KOERSPLAN MEERDERWEERT 2019 – 2023

VOOR DE VORMGEVERS VAN ONZE SAMENLEVING
 
Onze scholen werken toekomstgericht aan de ontwikkeling van kinderen, zodat die kunnen blijven meedoen in een steeds sneller veranderende samenleving. Neem alleen al nieuwe technologische innovaties en wetenschappelijke inzichten, de impact van sociale media of het feit dat kinderen van nu ‘later’ beroepen doen die nu nog niet bestaan.
 
Kennis en vaardigheden zijn voor die ‘onzekere’ toekomst belangrijk, maar er is méér. Wij leren kinderen ook om voor zichzelf, elkaar en hun omgeving te zorgen. Dat maakt dat zij nu en ‘later’ werkelijk kunnen samen-leven. Iedereen kan en mag bij ons zijn/haar unieke zelf zijn en zich ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Eigenaarschap krijgen en (leren) nemen hoort daar bij, voor kinderen, individuele professionals en onderwijsteams.
 
De koers van stichting MeerderWeert biedt richting aan scholen om de komende jaren op hun eigen wijze verder aan de slag te gaan met goed en toekomstgericht onderwijs. Die eigenheid is bij MeerderWeert heel belangrijk. Voor teams, individuele medewerkers en natuurlijk ook voor kinderen. Komende koersperiode zetten we daarom onder meer in op verdere versterking van ieders eigenaarschap en op gespreid leiderschap. Dat betekent dat we verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Professionals ontwikkelen samen strategisch beleid en voeren dat ook uit. Niet alleen voor hun eigen scholen, maar ook voor alle scholen in onze stichting. Zo werken we binnen MeerderWeert samen aan dat onderwijs dat de vormgevers van de samenleving nodig hebben.
 
We koesteren verschillen, maar natuurlijk horen onze scholen bij elkaar en vormen één stichting. Komende koersperiode gaan we samen op ontdekkingstocht: wat zijn nu de belangrijke waarden die ons verbinden? Hoe kunnen we elkaar meer inspireren en van elkaar leren?
 
We focussen komende jaren op gespreid leiderschap.
 
Onze missie en visie zijn de basis voor ons werk. Ook bouwen we door op wat afgelopen jaren door onze scholen is ingezet en neergezet. We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen: nu weten wat in 2024 nodig is, kán eigenlijk niet. We kijken komende jaren dus regelmatig of we nog steeds de juiste dingen doen en stellen zo nodig bij. Richtinggevend hiervoor zijn onze drie koerspijlers die scholen op hun eigen manier invulling geven:
  • toekomstgericht ontwikkelen
  • samen leren, samen leven
  • eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen
 We werken vanuit deze richtinggevende koerspijlers op verschillende niveaus en tempo’s in samenhang aan verschillende ontwikkelthema’s. Deze thema’s en activiteiten die hieruit voortkomen voor de eerste koersperiode, zijn samengevat in een overzicht achterin het koersplan. Jaarlijks monitoren we hoever we zijn met onze koers en stellen dit overzicht dan zo nodig bij.